Café & Shops

Tsujiri

Café & Shop : 
Uji, Kyoto (Main Store)
Kyoto
Osaka

ÉCHIRÉ

Retail Shop : 
Marunouchi,Tokyo
Shibuya,Tokyo
Shinjuku,Tokyo
Ikebukuro,Tokyo
Yokohama,Kanagawa
Nagoya,Aichi
Umeda,Osaka